MISJA I CELE

Treść art. 16 obowiązującej Konstytucji RP z 1997 roku stanowi, że „Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową”. Tym samym po dokonaniu zmian ustrojowych wspólnota samorządowa została w pewien sposób prawnie uprzywilejowana poprzez możliwość decydowania o swoich sprawach, ale jednocześnie zobowiązana do dbałości o własne interesy.

Zakładając fundację jesteśmy świadomi, że różne mogą być formy realizowania zadań samorządowych oraz, że jako osoby zainteresowane rozwojem naszego regionu chcielibyśmy i jesteśmy do tego zobligowani, aby poczynić własny wkład w kształtowanie najbliższego otoczenia społecznego, gospodarczego, czy też kulturowego.

Od zawsze skupieni wokół codziennych spraw oraz życia regionu leszczyńskiego, mając różne doświadczenia zawodowe oraz zainteresowania wszyscy życzylibyśmy sobie, aby było to miejsce zdrowe, bezpieczne, tętniące życiem, dające prace oraz możliwość samorealizacji swoim mieszkańcom. Uważamy, że nie jest to jednak możliwe bez aktywniejszego niż do tej pory udziału nas samych.

W tych okolicznościach ustanawiamy podmiot, którego nadrzędnym celem jest dbałość o dobro całej wspólnoty samorządowej. Wokół tej idei chcielibyśmy zrzeszyć osoby, które poprzez swoje bogate doświadczenia oraz wiedzę będą mogły realnie wspierać i umacniać potencjał Leszna oraz pozostałych miast i miejscowości byłego województwa leszczyńskiego. Chcielibyśmy, aby nasz region był nie tylko miejscem, w którym „chce się żyć”, ale w którym „można żyć” godnie i szczęśliwie.

Powyższą misję będziemy realizować, w szczególności poprzez:

- współpracę z instytucjami, organizacjami, oraz organami samorządowymi działającymi na terenie miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców

 - tworzenie paneli ekspertów składających się z przedstawicieli sfery kultury, oświaty, edukacji, gospodarki, prawa, nauki, medycyny oraz twórców, krytyków sztuki, oraz mediów - służących wsparciem w sprawach istotnych społecznie i gospodarczo dla regionu leszczyńskiego

- edukacje szkoleniową oraz prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej

- organizację wydarzeń w dziedzinie kultury, sztuki oraz sportu

 

1.  Celem Fundacji jest przede wszystkim:

a. wsparcie wszechstronnego rozwoju społecznego i gospodarczego miasta Leszna oraz powiatu leszczyńskiego;

b. wspieranie przedsiębiorczości, współpracy rozwojowo-badawczej i innowacji na terenie miasta Leszna oraz powiatu leszczyńskiego;

c. prowadzenie debaty publicznej w sprawach istotnych dla miasta Leszna oraz powiatu leszczyńskiego;

d. ochrona i promocja miasta Leszna oraz powiatu leszczyńskiego;

e. edukacja szkoleniowa w sprawach istotnych dla miasta Leszna oraz powiatu leszczyńskiego;

f. prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych obejmujących zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym

2. Celem Fundacji jest również współdziałanie z instytucjami, organizacjami, oraz organami samorządowymi działającymi na terenie miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców. Cele te obejmują w szczególności sprawy:

a. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;

b. ochrony zdrowia;

c. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

d. kultury, w tym Biblioteki Miejskiej i innych instytucji kultury;

e. polityki prorodzinnej;

f. wspierania i upowszechniania idei samorządowej;

g. współpracy z instytucjami naukowymi

3. Cele Fundacji są realizowane w szczególności poprzez:

a. wypowiadanie się w istotnych sprawach publicznych, dotyczących miasta Leszna oraz powiatu leszczyńskiego;

b. skupianie wokół idei Fundacji grona przedstawicieli sfery kultury, oświaty, edukacji, gospodarki, prawa, nauki, twórców, krytyków sztuki, oraz mediów, jako ekspertów w danych dziedzinach;

c. współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi  w zakresie objętym celami Fundacji;

d. działalność naukową, badawczo-rozwojową, szkoleniową i edukacyjną prowadzona ku identyfikacji mechanizmów rynkowych wraz z ich zastosowaniem przez instytucje pożytku społecznego i organizacje non-profit oraz przedsiębiorstwa;

e. działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, wpieranie przedsiębiorczości, promocja talentów i wyrównanie szans edukacyjno-społecznych;

f. wdrażanie rozwiązań wypracowanych w zakresie objętym celami Fundacji;

g. współpracę z podmiotami gospodarczymi w zakresie objętym celami Fundacji;

h. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela.

i. organizowanie seminariów, szkoleń, debat i konferencji naukowych służących gromadzeniu i wymianie informacji oraz propagowaniu idei rozwijanych przez Fundację;

j. tworzenie raportów dotyczących poszczególnych dziedzin życia publicznego i gospodarczego oraz przedstawianie programów reform Miasta Leszna oraz powiatu leszczyńskiego;

k. prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej;

l. występowanie z żądaniem wszczęcia lud dopuszczenia do udziału w toczącym się postępowaniu administracyjnym lub sądowym w sprawach dotyczących Miasta lub Powiatu Leszczyńskiego lub ich mieszkańców, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi Fundacji i gdy przemawia za tym interes społeczny

m. inicjowanie referendów lokalnych;

 

KONTAKT

 

ul. Łanowa 17

64-100 Leszno

tel. +48 697 630 310

tel. +48 783 025 841

biuro@instytutleszczynski.pl

© Copyright by instytut leszczyński 2015